Auskunftsverweigerungsrecht der Mutter bei Kuckuckskind

Bundesverfassungsgericht,Beschluss des Ersten Senats vom 24. Februar 2015, Az. 1 BvR 472/14

Quelle: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/02/rs20150224_1bvr047214.html

zurück